i went to the aquarium last weekend 
"A perfeita uniĆ£o dos opostos"
theme